Gå direkt till innehåll
Civilsamhället säger nej till regeringens budget för hivarbete - pengarna räcker inte!

Pressmeddelande -

Civilsamhället säger nej till regeringens budget för hivarbete - pengarna räcker inte!

Öppet brev till regeringen med anledning av statsanslaget för hiv och STI 

Kära Stefan Löfven och Annika Strandhäll,


Vi anser att regeringen i budgeten för 2018 måste säkerställa att det finns tillräckliga resurser för hivprevention i Sverige. Nuvarande nivå på 75 Mkr räcker inte för att nå Sveriges nationella åtaganden enligt Agenda 2030.

Vi frivilligorganisationer håller med om att merparten av landstingens arbete med hivprevention bör bekostas av landstingens egna medel, men den neddragning som genomförts i år har inneburit ett hårt slag för det hivpreventiva arbetet och resulterat i personalnedskärningar, förlorad erfarenhet och kompetens, bantade verksamheter, neddragen metodutveckling, nedprioriterad uppföljning och minskat samarbete, med mera.

Det krävs betydligt mer resurser än de som finns idag för att minska antalet hivöverföringar, minska stigmat mot personer som lever med hiv och öka kunskapen om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner bland särskilt riskutsatta grupper.

Idag lever runt 7000 personer med hiv i Sverige och varje år får ca 450 personer en hivdiagnos. Sverige har haft ett effektivt och prioriterat hivarbete som har resulterat i att Sverige som första land i världen uppnått UNAIDS behandlingsmål 90-90-90, det vill säga att 90 procent av de som lever med hiv i ett land känner till sin hivstatus. Av dessa, ska 90 procent ha tillgång till behandling och av dem ska 90 procent ha en välfungerande behandling med omätbar virusnivå. Det är en stor framgång som är ett resultat av riktade insatser på målgruppers villkor och god samverkan mellan flertalet aktörer. Enligt Folkhälso-myndighetens egna effektmätning framgår det att statsbidraget har effekter på det preventiva arbetet i landet framför allt genom att det skapar förutsättningar för samordning, samverkan och systematik. Dessa effekter riskerar att stagnera helt nu när de ekonomiska resurserna för arbetet halverats.

För att lyckas med det hivpreventiva arbetet krävs att regeringen tar fram en uppdaterad och långsiktig hivstrategi. Det behövs en hållbar plan för långsiktig finansiering som säkerställer samverkan och inkludering av både civilsamhällsorganisationer och de offentliga instanserna. Alla landsting, regioner och kommuner måste ta sitt ansvar för hivpreventionen och samordning och systematisering av hivpreventionen är central.

Regeringen har förbundit sig enligt FN:s deklaration om hiv och aids att bekämpa spridningen av hiv och enligt Agenda 2030 att senast till år 2030 utrota aids. Det är oansvarigt att låta anslagen för riktade insatser mot hiv vara fortsatt låga, då detta kommer leda till motsatt effekt och mänskligt lidande för den enskilda individen.

Undertecknat är vi organisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention i Sverige och våra krav är:

  • Att tillräckliga medel avsätts i budgeten för 2018 för hivprevention i Sverige
  • Att regeringen säkerställer och följer upp att kommuner, landsting och regioner tar sitt ansvar för hivpreventionen.
  • Att en ny hivstrategi utarbetas för åren 2018–2030 med en hållbar plan för långsiktig finansiering av det hivpreventiva arbetet.

Hiv-Sverige

RFSL

RFSU

Funktionsrätt Sverige

Noaks Ark

IFMSA Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

RFSL-Ungdom

Positiva Gruppen Väst

Positiva Gruppen Syd

Posithiva Gruppen

Stockholms Brukarföreningen

Kvinnocirkeln Sverige

Riksförbundet Internationella föreningar för invandrarkvinnor 

Angaza Sverige

Kärleksakuten

Riksförbundet kamratstödsföreningarna Oasen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som arbetar för att ständigt skapa förbättrade levnadsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige